DanceDanceRevolution 2ndMIX credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

DanceDanceRevolution 2ndMIX credits

Director: Kazuya Takahashi
Programmer: Yusuke Kitakaze, Tadashi Kitagawa, Yoshihiko Narita, Takahiro Ohashi
Designer: Eiichi Yoshioka, Yukiko Mizoo, Tomohiro Ota, Takashi Inubushi, Akira Iizumi, Kanako Yonezawa
Sound: Hideaki Shikama (Chief Music Producer), Naoki Maeda (Music Producer)
Mechanical Designer: Toyozou Maki, Yoshiyuki Ishikawa, Yoshinobu Kitami
Hardware Designer: Toyofumi Kitano, Masahiko Kami, Hajime Kawashima, Hiroki Honda
Product Designer: Takashi Nishimura (Design Producer), Masayuki Uematsu, Kenji Fujinaka (Art Director), Hideaki Minoda
Producer: Yoshihiko Ota
Grand Producer: Fumiaki Tanaka
BEMANI Manager: Shigeru Fukutake

Special Thanks: Hiroyuki Kadoma, Issey Hisawa, Moriko Shimbori, Atsushi Sekimoto, Juri Sakuma, Maria Hazama, Shigeki Yutani, intercord JAPAN / TOSHIBA-EMI, Shuichiro Murata (Mega Graphics Inc.)
Developed by KCET