Beatmania APPEND 3rdMIX credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania APPEND 3rdMIX credits

beatmania Arcade 3rdMIX Staff

beatmania 3rdMIX credits

beatmania append 3rdMIX Staff

Programmer: Taisei Nomura, Fumito Miyauchi, Masao Tomosawa, Ayumu Kaneko
CG Designer: Hajime Yashiro, Satoshi Higashida, Koichi Narita
Sound Director & Remixer: Hiroyuki Togo
Composer: Hiroyuki Togo, TAPPY
Lyricist: Fabienne Haber, Hiroyuki Togo
Sound Programmer: Kazumi Muraoka
Sound Data Analyzer: Masashi Watanabe (KCE School), Kazunori Hideya, Hiroyuki Togo
Vocalist & Rapper: Fabienne Haber
Guitarist: Hiroyuki Togo
Dancer: Roberia Macaulay
Japanese-French translator: Fabienne Haber
Thanks to:
Kazumi Muraoka, Kazunobu Uehara, Noriaki Okamura, Takaaki Kumemura, Miki Ito
Package Design: Takashi Kinbara
Software Manual: Takashi Kinbara, Ryosaku Ueno
Debug: R M C
Director: Hajime Yashiro
Producer: Motoyuki Yoshioka, Hideo Kojima
Supervisor: GM arcade beatmania team
Development: KCE JAPAN, BEMANI
PRODUCED BY KONAMI