Beatmania 6thMIX credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania 6thMIX -THE UK UNDERGROUND MUSIC- credits

Executive Producer: Fumiaki Tanaka
Producer: Yoshihiko Ota, Koji Okamoto
Director: Kenji Togami
Sound Director: Takehiko Fujii, Osamu Migitera
Programmer: Kenji Togami, Kazuyasu Kawamura, Takao Tada
CG Designer: Tomochika Moroe, Chihiro Inoue
Graphic Designer: Noriyuki Yokoki
Composer: B. Choyek, Isao Saito, Ken Takizawa, KLUTE, Kouichi Yamazaki, M. Melito, P. Finn, Mark Shrimpton, Akehiro Hidaka (murumuru-kurotou), Naoki Maeda, Osamu Migitera, PARADOX, Takehiko Fujii, Tomosuke Funaki, TOTAL SCIENCE, Yuuki Kuromitsu
Sound Data Analyzer: Osamu Migitera, Takehiko Fujii
Mixing Engineer: Miho Toyoda
Products Support: Hachitaro Sato, Shinya Ishida, Tsuyoshi Nakano
Manual Writer: Mika Sudo
Special Thanks To: Hinako Walter, Chieko Morichika (TREASURE HOUSE LONDON), Ryo Komatsu, Tatsuya Kobayashi, Hideki Hashimoto, Megumi Kohayakawa, Tadao Kageyama, Keina Kanisawa