Pop'n music CS Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

pop'n music CS Credits

Original Arcade Staffs

PlayStation Version Staffs

 • Producer: Yutaka Haruki
 • Director: Koichi Hayashida
 • Sound Director: Yoichi Hayashi
 • Composers: Satoru Nakata, Junichiro Kaneda, Yoichi Hayashi
 • Sound Data Analyzers: Junichiro Kaneda
 • Main Programmer: Mitsuhisa Ueda
 • Programmers: Koichi Hayashida, Tomikazu Nakazawa, Noriaki Usuba, Masato Akiyama, Masaki Nagakura
 • Data Convert Programmer: Noriaki Usuba, Tatsuya Shoji, Sanae Okano, Koichi Hayashida
 • Design Director: Noboru Hotta
 • Graphic Designer: Isao Matsuoka, Ichiro Muto, Hiromi Harada, Yasuhiko Matsuzaki, Koji Umebara, Hideaki Takamura, Sadaharu Katori
 • Package Designer: Shizuko Suzuki (KCE Tokyo)
 • pop'n controller Staffs: Toshimitsu Oishi, Toru Okubo, Hideyuki Doumitsu, Hiroyuki Muraki, Takashi Nishimura (KONAMI R&D AM Division)
 • Guest Vocalist: Ayako Masuda
 • Test Player: Shunsaku Iwashita
 • Special Thanks To: PlayStation beatmania team (KCE JAPAN)
 • Executive Producer: Kazumi Kitaue
 • Developed by KCE Yokohama, KONAMI