Pop'n music 2 CS Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

pop'n music 2 CS Credits

Original Arcade Staffs

PlayStation Version Staffs

 • Producer: Yutaka Haruki, Yoshinori Mishina
 • Director/Sound Director: Yoichi Hayashi
 • Tie-up Cooridnator: Nazo²Suzuki (KME)
 • Music Composers: Yoichi Hayashi, Akiko Hashimoto, Junichiro Kaneda, Satoru Nakata, Eiichi Kitsukawa, Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)
 • Sound Data Analyzers: Junichiro Kaneda, Yoichi Hayashi, Eiichi Kitsukawa
 • Main Programmer: Mitsuhisa Ueda
 • Programmers: Yasukazu Miura, Tomikazu Nakazawa, Noriaki Usuba, Masato Akiyama, Sanae Okano
 • Sound Programmer: Eiichi Kitsukawa, Yoichi Hayashi
 • PocketStation Programmer: Masaki Nagakura, Yasushi Kawasaki, Sanae Okane
 • Design Director: Isao Matsuoka
 • Graphic Designers: Ichiro Muto, Hiromi Harada, Hideaki Takamura, Kuniaki Kawai, Yasushi Kadokura
 • Vocalist: Akiko Hashimoto, Ayako Masuda, Yoko Ajima, Yumi Matsushima, Sanae Shintani (KCEJ WEST), Hiroyuki Togo (KCEJ WEST), Yoichi Hayashi
 • Guitarist: Yoichi Hayashi
 • Develop Assistant: Sadaharu Katori
 • Package Designer: Shizuko Suzuki (KCEJ EAST)
 • pop'n controller Staffs: Toshimitsu Oishi, Toru Okubo, Hideyuki Doumitsu, Hiroyuki Muraki, Takashi Nishimura (KONAMI AM Division)
 • Executive Producer: Kazumi Kitaue

We present this game to the people who love music and game. Peace.

 • Produced by KCE Yokohama, KONAMI