Pop'n music 8 OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

pop'n music 8 Original Soundtrack Booklet Credits

These credits are taken from the pop'n music 8 AC ♥ CS pop'n music 6 Original Soundtrack booklet.

pop'n music 8 Staffs

Executive Producer: Fumiaki Tanaka
Producer: Yoshihiko Ota
Director: Hajime Saito
Planner: pop'n music 8 Project team
CG Designer/Character Designer: Yukizumi Terao, Tomoko Shiono, Eiri Mikoshiba, Aya Sato
Programmers: Ryuta Tamura, Hajime Saito
Graphic Designer: SHIMA-Q
Sound Data Analyzer: Jun Wakita, Seiya Murai, Tomoyuki Uchida, Junko Karashima, Takayuki Ishikawa, Naya~n
Sound Production: AM-East Sound staffs

CS pop'n music 6 Staffs

Executive Producer: Kazumi Kitaue
Producer: Yoshinori Sasaki
Director: Keiichi Hatakeyama
Sound Director: Yoichi Hayashi
Sound Data Analyzer: Eiichi Kitsukawa, Hiroyuki Nakayama, Yoichi Hayashi
Main Programmer: Yasushi Fujisawa
Programmer: Kenichi Miyaji, Atsushi Suwa, Yuta Sakamoto, Tomikazu Nakayama
Sound Programmer: Eiichi Kitsukawa
Design Director: Natsuko Shinchi
Graphic Designer: Hiromi Harada, Aoi Tagami, Kazuha Hayashi, Tomoyuki Kamei, Yoshio Tachibana, Tamami Hara, Shigeto Suzuki
Artist tie up coordinator: Yoichi Hayashi, Nazo² Suzuki(Konami Music)

CD Staffs

Executive Producer: Akihiko Nagata
Produced & Directed: Nazo² Suzuki
Recording Engineer: Masatoshi Sakimoto
Mastering Engineer: Seiji Kaneko (KING RECORDS)
Art Direction & Design: Hiroshi Banno
Design: grapache (Ryosuke Tanimizu, Ai Kuraoka)
Visual co-ordination: Shigeru Sasaka (KING RECORDS)
Production Management: Kazuki Aoki, Mamiko Takeuhi
Promotion: Takayuki Ogura, Mitsuyoshi Taguchi, Misako Yoshii
Publishing: Kazunari Okido, Miwa Ueshita
King Records A&R: Susumu Jimbo
King Records Promotion: Mitsuhiro Nakajima
Special Thanks To: pop'n music All Staff